ÜYELİK İLE İLGİLİ BİLGİLERÜye Olma Şarları

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN EVLERİ, ÖĞRETMEN EVİ VE AKŞAM SANAT OKULLARI, ÖĞRETMEN LOKALLERİ VE SOSYAL TESİSLER YÖNETMELİĞİ


Tebliğler Dergisi: ARALIK 2005 /2579
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üyeliğe İlişkin Hükümler
Üye Olma Koşulları ve Üye Kartları


Madde 16– Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarında görev yapan personel ile bunların emeklileri, Bakanlığa bağlı özel okul ve dershanelerde görev yapmakta olan öğretmenler ve buralardan emekli olanlar, Bakanlığımıza bağlı okullarda 10 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra yüksek öğretim kurumlarına geçen ve halen bu kurumlarda görev yapan veya görev yapmakta iken emekli olan öğretim elemanları, Bakanlığımıza bağlı resmî okullarda sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenler ve öğretmen evlerinde çalışan sözleşmeli personel görev yaptıkları süre içerisinde, öğretmen evi/öğretmen evi ve akşam sanat okulu ile öğretmen lokallerine üye olabilirler.
Onur kartı sahipleri, şehit olan Bakanlık mensuplarının eş, çocuk, anne ve babaları, Bakanlığımızca veya mahallî makamlar tarafından yurt dışında görevlendirilen (görev yaptıkları süre içerisinde) Türk öğretmenlerin tamamı öğretmen evi/öğretmen evi ve akşam sanat okulları ile öğretmen lokallerinden üye statüsünde yararlanırlar.
Üyelerin eş, anne, baba, çocukları ile dul ve yetimlerine Üye Yakını Kartı verilerek bu tesislerden üye statüsünde yararlanmaları sağlanır.
Üyelere, kurum müdürlüğünce, Bakanlıkça belirlenen şekil ve ölçüde üye kartı verilir.

Onur Üyeliği
Madde 17- Bu güne kadar görev yapmış Millî Eğitim Bakanları, Müsteşarları, Müsteşar Yardımcıları ve en az iki yıl kadrolu olarak Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, 1. Hukuk Müşavirliği ile Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı görevlerinde bulunanlara Bakanlıkça belirlenen şekil ve ölçüde her öğretmen evi/öğretmen evi ve akşam sanat okulu ve öğretmen lokalinde geçerli olan Onur Üyesi Kartı Bakanlıkça verilir.

Onur kartı sahiplerinden üye aidatı alınmaz.
Emekli Personelin Üyeliği

Madde 18- Bakanlık kadrolarında görev yapmakta iken emekli olanlardan üye olmak isteyen ve üye aidatı ödeyenlere; emekli üye kartı, eş ve çocuklarına üye yakını kartı verilmek suretiyle kurumlardaki hizmetlerden üye statüsünde yararlanmaları sağlanır.